fbpx

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר המרכז לנדל"ן בע"מ

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת המרכז לנדל"ן בע"מ (להלן : "החברה").
האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "אתר המרכז לנדל"ן", האתר מנוהל ומופעל על- ידי החברה (למען הנוחות יקרא להלן: "האתר"), המונח "משתמש" להלן משמעו - כל אדם היוצר קשר והמבקר באתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי שימוש המובאים להלן בקפידה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי
השימוש המובאים להלן.

הפרסומות המופיעות באתר וכן קישורים המפורסמים באתר, מאפשרים למשתמש למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי החברה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יובהר בזאת כי החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים מהכתבות, האינדקס או החומר המערכתי באתר. כמו כן, אין באפשרות החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהקישורים המופיעים באתר.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי  החברה, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות לחברה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש בין  החברה לבין מי מספקיה כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו וכל מידע המופיע באתר (להלן: החומר המוגן).
כמו-כן יובהר בזאת כי האתר, על כל תכניו ומרכיביו, הינם בבעלות מלאה של  החברה. זכויות היוצרים תחולנה כאמור במלואן, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר  לרבות בשם וסימן המסחר המרכז לנדל"ן בע"מ, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
באתר החברה נמצאים תכנים ו/או פרסומות ו/או סימני מסחר רשומים המתפרסמים על-פי הסכם בין החברה לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לחברה להשתמש באותם תכנים ו/או סימנים רשומים. יובהר בזאת כי אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר והפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מדיניות פרטיות ותנאי השימוש באתר
חברה מכבדת ועושה את כל שביכולתה כדי לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
פניות לחברה
בכל שאלה אודות אתר זה ו/או תחום פעילות החברה, ניתן לפנות ישירות למשרד בטופס ההתקשרות באתר זה. תשובות תינתנה בהקדם האפשרי.
אחריות מידע ושימוש באתר
החברה לא תישא באחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תישא  החברה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומרים המוצגים באתר על ידה, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.  המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.   לעניין סעיף זה, החברה משמע, לרבות עובדיה ונציגיה, שותפיה והספקים שלה.
שמירת סודיות ושינויים באתר
מידע אישי שנמסר לחברה באמצעות אתר זה, יישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של  החברה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראם, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים המוצעים  באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע מכל סוג, שייגרם מכל סיבה שהיא. לא תישמע כל טענה נגד החברה שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתר.
דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

Call Now Button